6.4.08

Βιοκαύσιμα : από τον ενθουσιασμό στην πραγματικότητα

Η Ε.Ε. είχε θέσει ως στόχο μέχρι το 2020 το 10% επί του συνόλου των καυσίμων να είναι βιοκάυσιμα. Από τις αρχές όμως του 2008 και έχοντας λάβει υπόψη τις συνεχείς εξελίξεις και μελέτες πάνω στο θέμα των βιοκαυσίμων η στάση της πάνω στο ζήτημα αυτό αρχίζει να αλλάζει. Από το 2007 ο ΟΗΕ (UN-Energy) είχε μέσω έκθεσης του εκφράσει διαφυλάξεις στο κατά πόσο η χρήση των καυσίμων θα είναι αποδοτική για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Αυτές οι εξελίξεις είναι αποτέλεσμα μίας πλήρης ανάλυσης και πολλών μελετών (Ανάλυση Κύκλου Ζωής) των προϊόντων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως βιοκάυσιμα . Αναλύοντας λοιπόν όχι μόνο τις εκπομπές κατά τη χρήση τους αλλά και τις εκπομπές που θα υπάρξουν από τη καλλιέργεια, τη παραγωγή, τη μεταφορά και όλες τις άλλες δραστηριότητες που χρειάζονται οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως είναι πολύ πιθανόν οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα (των οποίων η μείωση είναι και ο σκοπός του εγχειρήματος) να αυξηθούν παρά να μειωθούν. Επίσης η χρήση συγκεκριμένων προϊόντων ως βιοκαύσιμα μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις κατάχρησης καλλιεργήσιμης γης , αποψίλωσης δασών , διαμόρφωση των τιμών τους στην αγορά και εν συνεχεία αλυσιδωτές επιδράσεις.
Είμαστε λοιπόν μπροστά σε μία νέα πραγματικότητα σχετικά με τα βιοκαύσιμα όπου η Ε.Ε. και ως επακόλουθο και η Ελλάδα προσπαθεί να προωθήσει τα ζητήματα αυτά διασφαλίζοντας όμως τον κεντρικό στόχο της αειφόρου ανάπτυξης. Σε αυτό το δρόμο λοιπόν καθορίζονται τα κριτήρια εκείνα τα οποία θα δίνουν το δικαίωμα σε κάθε χώρα να δρομολογήσει τη χρήση συγκεκριμένων προϊόντων ως βιοκάυσιμα δίχως να οδηγήσει αυτή η περιβαλλοντική πολιτική σε κοινωνικούς και οικονομικούς κινδύνους.

Είμαστε λοιπόν σε τροχιά εξελίξεων και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν στη πατρίδα μας θα υπάρξει κάποια σχετική μέριμνα πάνω στο θέμα η θα συνεχίσει να δραστηριοποιείτε ο καθένας ανεξέλεγκτα με γνώμονα το κέρδος όπως γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Φαέθων